SELF-STUDIEGIDS VIR TAALONDERWYSERS SKRYF VAN: KREATIEWE TEKSTE LANGER TRANSAKSIONELE TEKSTE KORTER TRANSAKSIONELE / NASLAAN / INFORMATIEWE TEKSTE - PDF Free Download (2023)

Transcriptie

1 SELF-STUDIEGIDS VIR TAALONDERWYSERS AFRIKAANS HUISTAAL EERSTE ADDISIONELE TAAL TWEEDE ADDISIONELE TAAL SKRYF VAN: KREATIEWE TEKSTE LANGER TRANSAKSIONELE TEKSTE KORTER TRANSAKSIONELE / NASLAAN / INFORMATIEWE TEKSTE GRAAD OKTOBER 2009

2 2 INHOUD 1 INLEIDING 3 2 AKTIWITEITE EN ASSESSERING 4 3 AANHANGSELS Hulpbronne n Seleksie van tekste om te produseer in Graad vir formele assessering (Kontrolelys) Definisies en wenke: Kreatiewe tekste Definisies, formate en wenke: Langer transaksionele tekste Definisies, formate en wenke: Korter transaksionele / naslaan / informatiewe tekste 3.2 Voorbeeldvrae Rubrieke vir die assessering van tekste: 55 Kreatiewe tekste: Opstelle Langer transaksionele tekste Korter transaksionele / naslaan / informatiewe tekste 3.4 Voorgestelde verdeling van skryfstukke per graad Wenke om onderwysers se werklas t.o.v. skryfwerk te vergemaklik Bibliografie 68

3 3 1. INLEIDING Aan die onderwyser Hierdie self-studiegids poog om onderwysers en leerders deeglik oor die skryf van kreatiewe, langer transaksionele en korter transaksionele / naslaan / informatiewe tekste vir Afrikaans Huistaal, Eerste en Tweede Addisionele Tale en die assessering daarvan in te lig. Dit is ook n poging om standaardisering te bewerkstellig en om verwarring wat mag bestaan, uit die weg te ruim. In Afdeling 2 word die onderwyser aktiwiteite gegee om self vertroud te raak met die definisies van tekste wat geproduseer moet word, skryf as n proses, die beplanning vir skryfwerk en die assessering daarvan. Definisies, formate en wenke vir langer transaksionele tekste en korter transaksionele / naslaan / informatiewe tekste word in Afdeling 3 onder Aanhangsels as n hulpbron verskaf. Die Afdeling sluit ook die assesseringsrubrieke in. Dit is verkry in die Riglyne vir die opstel van Graad 12 Eksamenvraestelle vir Tale 2009, Departement van Onderwys. Die Afdeling fokus ook op voorbeeldvrae, die voorgestelde verdeling van skryfstukke per graad en wenke om onderwysers se werklas t.o.v. skryfwerk te vergemaklik Die seleksie van tekste wat deur leerders in Graad geproduseer moet word en waarop gefokus gaan word, is in die Graad Nasionale Kurrikulum Vakverklarings vir Huistaal, Eerste Addisionele en Tweede Addisionele Tale en die Januarie 2008 Assesseringsriglyne vir Tale verkry. Dit is die taak van die onderwyser om die voorbeelde by die vlak wat hy/sy onderrig, aan te pas. Enige ander formate van tekste wat geproduseer moet word kan ook korrek wees. Hierdie formate moet egter in n handboek wat op die voorgeskrewe katalogus van die Nasionale Departement van Onderwys voorkom, wees. Die Hoof-Nasiener of Interne Nasien Moderator moet seker maak dat hulle die alternatiewe formaat tydens die nasionale memorandum besprekings onder die aandag van die panele bring sodat dit by die memorandum gevoeg kan word.

4 4 2. AKTIWITEITE EN ASSESSERING 2.1 Definisies van skryfstukke 2.1 Soek die korrekte definisie in kolom B wat by die soort teks in kolom A sal pas Soort Teks A 1. Kreatiewe tekste 2. Transaksionele tekste Soort Teks A 1. Argumenterende opstel 2. Beredenerende opstel 3. Beskrywende opstel 4. Bespiegelende opstel 5. Verhalende opstel 6. Verklarende/feitelike opstel Soort Teks A 1. Agenda & 2. Notule 3. Vriendskaplike brief 4. Brief van simpatie 5. Aansoek om n betrekking 6. Brief met n versoek 7. Brief waarin gekla word 8. Uitnodigingsbrief 9. Bedankingsbrief 10. Brief van gelukwensing 11. Sakebrief 12. Formele brief aan die pers 13. Informele brief aan die pers 14. Brosjure 15. Curriculum Vitae 16. Dialoë 17. Geskrewe onderhoud 18. Geskrewe formele toespraak 19. Geskrewe informele toespraak 20. Huldeblyk 21. Koerant- en tydskrifartikels 22. Memorandum 23. Redaksionele Skryftekste Definisie B i. Funksionele tekste (bv. briewe, notules, verslae) ii. Dis skryfwerk oor idees of situasies op skeppende en ongewone maniere met die doel om die situasie of idee beter te verstaan en op n nuwe konstruktiewe manier daarop te reageer. Kreatiewe tekste Definisie B i. Die skrywer stel feite wat aan hom bekend is/nagevors is op n saaklike manier. Sinvolle argumente sal lei tot logiese gevolgtrekkings. ii. Dis objektief en probeer om n gebalanseerde gesigspunt van beide kante van n argument te gee. iii. Dis ʼn interessante vertelling van ʼn storie/gebeurtenis(-se) (gewoonlik uit die verlede). iv. Die skrywer het n spesifieke mening/opinie en argumenteer daaroor om sy/haar standpunt te motiveer. v. Die skrywer oorweeg/deurdink n idée/lewenswaarheid en gee sy/haar emosionele reaksies en gevoelens weer. vi. Die skrywer beskryf iets/iemand soos hy/sy dit ervaar (dis moeilik om iets te beskryf wat nie eerstehands ervaar is nie) en stel die leser in staat om die onderwerp wat beskryf word, net so lewendig soos hy/sy te beleef. Langer transaksionele tekste Definisie B i. Dis n verslag wat oor byvoorbeeld n sporttoer of klasuitstappie of matriekafskeid handel. ii. Dis die verkorte, geskrewe verslag van alle besprekings op n vergadering. iii. Die skrywer bemoedig die leser wat in geestelike of fisiese pyn verkeer of simpatiseer. iv. Die brief spreek n skrywer se ongelukkigheid oor een of ander probleem of saak uit. v. Die brief rig n uitnodiging aan iemand om n funksie / geleentheid by te woon. vi. Die brief wens iemand met n prestasie geluk. vii. Die brief aan die pers gaan oor meer informele inligting.. Dit kan byvoorbeeld n brief wees wat aan n tydskrif geskryf word. Die verskil tussen die twee briewe word bepaal deur die viii. Dis n dokument wat n persoon se identiteit, persoonlike besonderhede, loopbaan, kwalifikasies en prestasies beskryf. Dit word vereis tydens aansoek om n betrekking. ix. Dis die kommunukasie /gesprekvoering tussen twee of meer mense. x. Die onderhoud word in n vraag-antwoord- metode (dialoog) gedoen of word as n artikel geskryf. Dis gewoonlik gerig op die versameling van kennis of vir navorsing.. xi. Die toespraak word voor die tyd voorberei en gelewer om die gehoor van jou standpunt te oortuig, om hulle oor n saak in te lig, om iemand geluk te wens of te bedank. xii. In die brief word iemand bedank vir dit wat hy/sy vir die skrywer gedoen het. xiii. n Skryfstuk wat oor n bepaalde onderwerp geskryf is. Dit word

5 5 kommentaar 24. Resensie 25. Rubriek 26. Verslae: Informele 27. Verslae: Formele Soort Teks A 1. Aanwysings & 2. Instruksies 3. Advertensie 4. Dagboekinskrywing 5. Plakkaat 6. Poskaart 7. Strooibiljet 8. Uitnodiging 9. Vorms ( invul) gepubliseer in n koerant of tydskrif. Dil kan lesers inlig of vermaak oor aktuele onderwerpe. xiv. n Nota is gewoonlik n interne kommunikasieteks wat binne n organisasie, maatskappy of departement gebruik word om inligting oor te dra.. xv. Die brief word aan die pers geskryf om n standpunt in te neem of n grief te lug. xvi. Dis die hoofartikel wat deur die redakteur van n koerant of tydskrif geskryf word. xvii. Dis n verslag van n produksie soos n film, drama, kortverhaal, video of n boek. Motors, restaurante, rekenaars en ander goedere wat daagliks gebruik word, kan ook beoordeel word. xviii. xix. Die brief vergesel n aansoek om n betrekking Dis n afdeling in n tydskrif of koerant wat aan n bepaalde onderwerp, soos byvoorbeeld sport, politiek, opvoedkunde, reis, ens. gewy word. Dit word gewoonlik deur een skrywer geskryf en kom voor op dieselfde plek. xx. n Verslag is die bevindings van versamelde inligting of navorsingsprojek of gebeurtenis. Diis n dokument wat oor die vordering van n gebeurtenis of bepaalde werk rapporteer. xxi. Dis die sakelys van werksaamhede van n vergadering wat volgens n bepaalde volgorde bespreek word. xxii. n Brief wat geskryf word aan n kennis / familielid / vriend / geliefde om te kommunikeer op n informele wyse. xxiii. Die brief rig n versoek soos vir n borgskap / ondersteuning. xxiv. Dis n boekie of n dun tydskrif wat inligting, illustrasies en foto s oor n diens, plek of produk bevat. xxv. n Informele toespraak is n toespraak wat gewoonlik onvoorbereid is. Dit kan aangebied word om n heildronk in te stel of om van n persoon afskeid te neem, of om n persoon geluk te wens, ens. xxvi. xxvii. Die teks bevat die geskiedenis en besonderhede van n oorledene en is gewoonlik n kennisgewing in die koerant n doodsberig. Belangrike gebeurtenisse uit die oorlede se lewe word ook oorgedra. Dit kan ook vir n gedenkdiens van die oorledene geskryf word. Die brief word aan n onderneming gerig om duidelikheid / oplossings oor n saak te kry of om navraag te doen. Korter transaksionele / naslaan / informatiewe tekste Definisie B i. Voltooiing van vorms behels gewoonlik die invul van persoonlike besonderhede om of aansoek te doen vir n sekere dokument, of om n bankrekening te open, of om aansoek te doen vir n lening of om geld te onttrek of te deponeer, ens. ii. iii. Die teks verduidelik die werking van n instrument, produk, ens. Dit verskaf die stappe hoe om eksamen te skryf, of om medisyne te gebruik, of om n resep aan te wend, of om n pad te gebruik. Die teks is aantekeninge in n dagboek van dinge wat gebeur het, of van ervarings wat opgedoen is, of van gevoelens wat ervaar is, wat mens nie wil vergeet nie. iv. Dis n aankondiging of n advertensie wat gewoonlik in die openbaar geplaas word met die doel om n diens aan te bied, of om n produk te verkoop, of om n funksie aan te kondig, of om n verkiesingsveldtog te loods. v. Dis n gedrukte of gefotokopieerde blaadjie met inligting wat gebruik vi. vii. word. Dit kan aandag trek, mense opvoed, reaksies uitlok, ens. Die teks beskryf die rigting na n plek. Die teks is n kommunikasiewyse waarop bemarkers en vervaardigers hul teikenmark probeer oortuig om hul produkte te koop of om van hul

6 6 viii. ix. dienste gebruik te maak. Die teks is n kommunikasiewyse waarop een mens vir n ander n kort boodskap stuur. Die teks dui op n wyse waarop n mens na een of ander funksie uitgenooi kan word. 2.2 Skryf as n proses Die skryf en ontwerp van tekste is n proses. Dit is belangrik om leerders geleentheid te gee om hierdie proses doeltreffend toe te pas. Plaas die volgende belangrike stappe in die korrekte volgorde: 1. Hou n dinkskrum deur byvoorbeeld kopkaarte, vloeidiagramme en lyste te gebruik. 2. Skryf n eerste konsep en hou doel, teikengroep, onderwerp, konteks, formaat, lengte en vereistes van tekssoort in gedagte. 3. Skryf/ontwerp n finale weergawe/produk. 4. Bied die finale produk aan en deel dit met maats, onderwysers, ouers en ander belanghebbendes. 5. Besluit op n onderwerp, doel en teikengroep van n teks wat geskryf of ontwerp moet word. 6. Gebruik gepaste naslaanwerke/voorbeelde/modelle, versamel inligting en organiseer idees 7. Lees eerste probeerslae krities om terugvoering van ander te kry (klasmaats, die onderwyser, familielede) en self eie werk probeer hersien en redigeer. 8. Skryf soveel konsepte as moontlik hersien (met die oog op terugvoering), proeflees en redigeer die konsepte. 9. Besin oor en evalueer die finale produk individueel en saam met maats en die onderwyser. 2.3 Beplanning vir skryfwerk Voltooi die volgende beplanningsvorm en hulpmiddel vir die skryf van n huldeblyk vir publisering in die skoolkoerant ter nagedagtenis van n Graad 12-leerder van die skool wat in n motorongeluk oorlede is. Gebruik die inligting in die Aanhangsels: Definisie: Beplanning: Huldeblyk Doel/konteks/teikengehoor: Vereistes/wenke: Formaat: Lengte: Assesseringsrubriek: Voorbeeld: KRITERIA PUNTE HT EAT INHOUD, BEPLANNING EN FORMAAT TAAL, STYL EN REDIGERING TOTAAL Gee die voltooide hulpmiddel aan die Graad 12-leerders, bespreek dit en laat elkeen n huldeblyk skryf vir publisering in die skoolkoerant ter nagedagtenis van die Graad 12-leerder wat in n motorongeluk oorlede is Nadat prosesskrywe plaasgevind het, assesseer elkeen se finale produk deur gebruik te maak van die relevante assesseringsrubrieke vir langer transaksionele tekste soos vir Huistaal en Eerste Addisionele Taal in die Aanhangsel.

7 7 3. AANHANGSELS 3.1 Hulpbronne n Seleksie van tekste om te produseer in Graad vir formele assessering (Kontrolelys) Soort Tekste Huistaal (Aantal woorde: Gr ; Gr ; Gr ) Kreatiewe tekste Eerste Addisionele Taal (Aantal woorde: Gr ; Gr ; Gr ) Tweede Addisionele Taal (Aantal woorde: Gr ; Gr ; Gr ) Bladsy Argumenterende opstel 9 Beredenerende opstel 9 Beskrywende opstel 9 Bespiegelende opstel 9 Verhalende opstel 10 Verklarende/feitelike opstel 10 Langer transaksionele tekste Soort Tekste Huistaal (Aantal woorde: Gr slegs inhoud) Eerste Addisionele Taal (Aantal woorde: Gr slegs inhoud) Tweede Addisionele Taal (Aantal woorde: Gr slegs inhoud) Bladsy Agenda & Notule 11, 12 Vriendskaplike brief 13 Brief van simpatie 14 Aansoek om n betrekking 15 Brief met n versoek 16 Brief waarin gekla word 17 Uitnodigingsbrief 18 Bedankingsbrief 19 Brief van gelukwensing 20 Sakebrief 21 Formele brief aan die pers 22 Informele brief aan die pers 23 Brosjure 24 Curriculum Vitae 25 Dialoë 26 Geskrewe onderhoud 27 Geskrewe formele toespraak 28 Geskrewe informele toespraak 28 Huldeblyk 29 Koerant- en tydskrifartikels 30 Memorandum 31 Redaksionele kommentaar 32 Resensie 33 Rubriek 34 Verslae: Informele en formele 35

8 Soort Tekste 8 Korter transaksionele / naslaan / informatiewe tekste Huistaal Eerste Addisionele Tweede (Aantal woorde: Taal Addisionele Taal Gr (Aantal woorde: Gr. (Aantal woorde: 120) ) Gr ) Bladsy Aanwysings & instruksies 36 Advertensie 37 Dagboekinskrywing 38 Plakkaat 39 Poskaart 40 Strooibiljet 41 Uitnodiging 42 Vorms ( invul) 42

9 Definisies en wenke: Kreatiewe tekste ARGUMENTERENDE / BETOGENDE OPSTEL (Huistaal, Eerste Addisionele Taal) Die skrywer het n spesifieke mening/opinie en argumenteer daaroor om sy/haar standpunt te motiveer. Die skrywer se mening moet deurgaans duidelik wees. Dit is n subjektiewe opstel waarin die skrywer probeer om die leser te oortuig om sy/haar perspektief te deel. Kan subjektief wees en definitiewe opinies moet gestel word Eie mening gee op n baie en oorspronklike en treffende manier Gee reeks argumente om perspektief te motiveer Konsentreer op argumente vir/teen n standpunt Verskeidenheid stylfigure en oorredingstegnieke Sterk gevoelstaal wat emosioneel kan wees, maar nie kru taal nie Slot sterk, duidelik en oortuigend om perspektief te ondersteun Sinstruktuur, spelling, leestekens, taalgebruik en paragrafering moet aandag geniet. BEREDENERENDE OPSTEL (Huistaal, Eerste Addisionele Taal) Dis objektief en probeer om n gebalanseerde gesigspunt van beide kante van n argument te gee. Die skrywer oorweeg verskeie aspekte van die onderwerp onder bespreking en bied teenstellende menings onpartydig aan. Die skrywer mag tot n spesifieke gevolgtrekking kom aan die einde van die opstel, maar die argumente vir en teen die onderwerp moet goed gebalanseerd en duidelik ontleed wees in die ontwikkeling van die opstel. Die opstel handel oor n onderwerp waaroor standpunt ingeneem word, alreeds tydens die inleiding. BEIDE kante van die argument moet beredeneer word. Die inhoud oortuig en ontwikkel logies en helder. Die leser word deur die skrywer se standpunt oortuig. Oorredende en emotiewe taalgebruik kom voor. n Gevolgtrekking word bereik in die slot. Sinstruktuur, spelling, leestekens, taalgebruik en paragrafering moet aandag geniet. BESKRYWENDE OPSTEL (Huistaal, Eerste Addisionele Taal en Tweede Addisionele Taal) Die skrywer beskryf iets/iemand soos hy/sy dit ervaar (dis moeilik om iets te beskryf wat nie eerstehands ervaar is nie) en stel die leser in staat om die onderwerp wat beskryf word, net so lewendig soos hy/sy te beleef. Waarnemings met al vyf sintuie en n goeie woordeskat word vereis. Insig, begrip, eie belewing en sinvolheid geniet aandag. (Dus meer as net die opnoem van waarnemings.) Tekste kan varieer van realisties na n verdieping in die aanbieding. Eie gevoelens oor die beskrywing kan gegee word. Plekke, gebeure en karakters word presies en akkuraat beskryf. Karakters moet lewensgetrou wees: innerlik en uiterlik. Beeldspraak, idiome en spreekwoorde word op n oorspronklike wyse aangewend. Sinstruktuur, spelling, leestekens, taalgebruik en paragrafering moet aandag geniet. BESPIEGELENDE OPSTEL (Huistaal, Eerste Addisionele Taal) Die skrywer oorweeg/deurdink n idée/lewenswaarheid en gee sy/haar emosionele reaksies en gevoelens weer. Bespiegel oor n droom of aspirasies. Die probleem, situasie, saak, onderwerp word omskryf. Die onderwerp word bepeins, oordink. Verskillende opsies word teen mekaar opgeweeg en n eie mening word gevorm (logies en sistematies).

10 Sinstruktuur, spelling, leestekens, taalgebruik en paragrafering moet aandag geniet. VERHALENDE OPSTEL (Huistaal, Eerste Addisionele Taal en Tweede Addisionele Taal) Dis ʼn interessante vertelling van ʼn storie/gebeurtenis(-se) (gewoonlik uit die verlede). Dit kan vanuit enige perspektief geskryf word. Hierdie opstel gaan oor iets wat gebeur en vertel word ( n storie of gebeurtenis.) Dit word opreg en met entoesiasme geskryf. Die inhoud is boeiend, interessant en samehangend. Die vertel-/storielyn ontwikkel logies en die verhaal oortuig. Die verhaal word uit eie ervaring geskryf of kan fiktief wees. Karakterisering oortuig en die agtergrond/atmosfeer is geslaagd. n Treffende inleiding wat die leser boei. n Verrassende slot. Sinstruktuur, spelling, leestekens, taalgebruik en paragrafering moet aandag geniet. 10 VERKLARENDE / FEITELIKE OPSTEL (Huistaal, Eerste Addisionele Taal) Die skrywer stel feite wat aan hom bekend is/nagevors is op n saaklike manier. Sinvolle argumente sal lei tot logiese gevolgtrekkings. Feitelike navorsing word aangebied. Feite word akkuraat gegee. Die leser word tot insig en kennis gelei. Die spreker bly neutraal. n Gebalanseerde, objektiewe standpunt word ingeneem in die slot. Sinstruktuur, spelling, leestekens, taalgebruik en paragrafering moet aandag geniet. Die formaat van die opstel Inleiding: Dit is gewoonlik een paragraaf waarin die onderwerp bekendgestel word. Dit behoort treffend, relevant, saaklik en kort te wees. Liggaam: Dit is verskeie paragrawe waarvan die eerste sinne gewoonlik die hoofgedagtes bevat. Die daaropvolgende sinne is ter ondersteuning van die hoofgedagtes en menings van die skrywer. Die laaste sinne bevat gewoonlik die samevatting van die hoofgedagte. Slot: Dit is die laaste paragraaf wat die opsomming van die skrywer se mening of sy/haar standpunt insluit.

11 Definisies, formate en wenke: Langer transaksionele tekste Agendas en notules (word altyd as n eenheid gedoen) (Huistaal, Eerste Addisionele Taal) Agenda n Agenda is die sakelys van werksaamhede van n vergadering wat volgens n bepaalde volgorde bespreek moet word. Agenda van n vergadering van die Sportkomitee wat op Maandag 24 Augustus 2009 om 10:00 in die Konferensiekamer gehou sal word. AGENDA 1. Opening en verwelkoming 2. Bywoning en verskonings 3. Notule van die vorige vergadering 4. Sake uit die notule Nuwe sake 5.1. Finansiële verslag 5.2. Verslag van hokkiekomitee 5.3. Verslag oor tennissokkie 6. Algemeen Datum van volgende vergadering 8. Afsluiting M. A van Wyk C. R. Beukes Voorsitter Sekretaresse Wenke: Die agenda word saam met die uitnodiging aan die lede gestuur. Die doel van n agenda is om te verseker dat belangrike sake nie agterweë bly nie. Dit rig en gee orde aan n vergadering. n Agenda is kort, duidelik, spesifiek en ondubbelsinnig.

12 12 n Notule n Notule is die verkorte, geskrewe verslag van alle besprekings op n vergadering. Opskrif: Die naam van die organisasie, aard van die vergadering, dag, datum, tyd en plek word aangedui. Notule van n vergadering van die sportkomitee wat op Maandag 24 Augustus 2009 om 10:00 in die Konferensiekamer gehou is. 1. Opening en verwelkoming: Die voorsitter verklaar die vergadering geopen en heet die lede welkom. 2. Bywoning en verskonings: Noem die titel, voorletters en vanne van lede teenwoordig en van dié wat verskoning gemaak het. 3. Notule van die vorige vergadering: Die notule van die vergadering word gelees, goedgekeur en onderteken. Wenke: Dit moet n lid, wat nie teenwoordig was nie, n idee gee van wat by die vergadering gebeur het. Alle besluite moet genotuleer word. In n geskrewe notule word die verskillende opskrifte onderstreep. Die notule word altyd in die teenwoordige tyd geskryf. Gebruik kort sinne. Die notule stem puntsgewys ooreen met die agenda. Taal en styl is formeel. 4. Sake uit die notule: Sake uit die vorige notule word bespreek. 5. Nuwe sake: Sake wat tydens vergadering bespreek sal word. 6. Algemeen: Ander belangrike sake wat tydens voorhou van agenda genoem is, word nou bespreek. 7. Datum van volgende vergadering: 8. Afsluiting: Die tyd waarop die vergadering verdaag word hier genoem. Maak voorsiening vir die handtekeninge van die voorsitter en sekretaris.

13 13 Vriendskaplike brief (Huistaal, Eerste Addisionele Taal en Tweede Addisionele Taal) n Brief wat geskryf word aan n kennis / familielid / vriend / geliefde om te kommunikeer op n informele wyse. Liewe Ma en Pa Posbus 198 Harrismith 9880 Datum Dit is n nare, mistroostige dag hier by die koshuis. Ek verlang sommer huis toe. n Vriendskaplike brief is persoonlik, openhartig, vriendelik en word gewoonlik in n meer informele styl as n opstel geskryf. Die doel hiervan is om met familie of n vriend te kommunikeer. Die vriendskaplike brief bevat gewoonlik nuus en verstewig verhoudings. Dit moet lewendig en interessant wees. Spreek die ontvanger direk aan. Vermy slordige taal en slengwoorde. ( Indien n Engelse woord onvermydelik is, moet dit onderstreep word; in gedrukte vorm sal dit skuinsgedruk wees.) Die toon en register moet pas by die verhouding tussen die briefskrywer en die ontvanger van die brief. Die kort inleidingsparagraaf moet n skakel wees tussen jou en die ontvanger van die brief. Die slotparagraaf moet die brief saamvat en dalk ook n rede gee hoekom die persoon vir jou moet terugskryf. Dit was nou so lekker om sommer met julle te gesels. Liefdegroete. OF Mooi wense. OF Sterkte. Julle verlangende dogter Cecile Wenke: Die formaat van die brief moet korrek wees: adres, datum, aanhef, paragrawe, afsluiting. Die adres van die skrywer word regs, boaan in blokvorm geskryf. Geen leestekens word in die adres gebruik nie. Daar word nie n reël tussen die poskode en die datum oopgelaat nie. Die datum word voluit geskryf: 10 Maart 2010 Let op die verskillende wyses hieronder waarop die adres geskryf kan word. Aanhef: NIE Liewe Ouers nie; Beste of Liewe word gebruik; dit word teen die linkerkantlyn geskryf. n Reél word tussen elke paragraaf oopgelaat. Groete of Liefdegroete of Liefde, ens. is die laaste paragraaf van die brief en daarom is daar n punt aan die einde. Daar word nie n reël in die afsluiting van die brief oopgelaat nie. Die omskrywing Julle verlangende dogter of Jou vriend is opsioneel. Kerkstraat 1 Posbus 88 Huis 342 Plot 588 Rusthof Uitbreiding Pleknaam Pleknaam Pleknaam Pleknaam Pleknaam Kode Kode Kode Kode Kode Sewendelaan 10 OF Sewende Laan 10 Westdene 2000 Let op die volgende: Kerkstraat is altyd een woord omdat dit n samestelling tussen TWEE soortname is. Arcadia straat is n samestelling tussen n eienaam en n soortnaam en daarom kan dit soos volg geskryf word: Arcadiastraat, Arcadia Straat, Arcadia-straat, Arcadia-Straat. (AWS, 2009 p.121)

14 Brief van simpatie/meegevoel (Huistaal, Eerste Addisionele Taal, Tweede Addisionele Taal) 14 Die skrywer bemoedig die leser wat in geestelike of fisiese pyn verkeer of simpatiseer. Beste Thabo Mullerstraat 9 Wilkoppies Klerksdorp 2571 Datum Ek is so jammer om te hoor van die ongeluk waarin Nthabiseng was. Haar dood moet vir jou n baie groot persoonlike verlies wees. Wees verseker dat ek baie aan jou dink. Die brief word aan iemand wat n geliefde aan die dood afgestaan het,of wat iets kosbaars verloor het, geskryf. Die styl en toon is taktvol. Dra jou meegevoel reeds in paragraaf 1 oor. Moontlikhede vir paragrwe 2 4: - Noem onmiddellik waar jy die oorledene ontmoet het, of wat jy bv. van die hond wat weggeraak het, onthou. - Noem n paar insidente en goeie herinneringe wat jy van die oorledene / kosbare voorwerp het. - Noem ook dinge wat die oorledene se familie / gesin / die persoon wat iets verloor het kan troos. n Gedagte/teksvers/aanhaling kan ter vertroosting ingesluit word. Dra ook my simpatie oor aan Nthabiseng se ouers en haar familie. Jou vriend Pulane Wenke: Die formaat van die brief moet korrek wees: Die adres van die skrywer word regs, boaan in blokvorm geskryf. Geen leestekens word in die adres gebruik nie. Daar word nie n reël tussen die poskode en die datum oopgelaat nie. Die datum word voluit geskryf: 12 April 2009 Aanhef: Beste of Liewe word gebruik; dit word teen die linkerkantlyn geskryf. n Reél word tussen elke paragraaf oopgelaat. Die omskrywing, Jou vriend, is opsioneel: die ontvanger weet immers wie jy is. Daar word nie n reël in die afsluiting van die brief oopgelaat nie.

15 Aansoek om n betrekking (Huistaal, Eerste Addisionele Taal, Tweede Addisionele Taal) Die brief vergesel n aansoek om n betrekking. 15 Die Personeelbestuurder SASOL Posbus 5 Sasolburg 1947 Meneer/Geagte mnr./mnr Bothma Mooihoek woonstelle Derde Laan 10 Berea Durban 4001 Datum AANSOEK OM BETREKKING: SIVIELE INGENIEUR Ek doen graag aansoek om bogenoemde betrekking soos in die Rapport van Sondag 9 Augustus 2009 geadverteer. Die brief vergesel n aansoek om n betrekking. Die taal, styl (HT, EAT, TAT), toon en register (HT, EAT) is formeel. Skryf nugter en saaklik. Geen mooiskrywery nie. Jy reageer op n advertensie wat in die pers verskyn het. Die briefinhoud moet dus pas by wat in die advertensie verlang word. n CV word gewoonlik ingesluit. Die volgende inligting moet in die brief gegee word, indien n CV nié gevra word nie: naam, adres, telefoonnommer, geboortedatum, huwelikstatus, kwalifikasies, werkservaring, huidige betrekking en werkgewer, huidige werkadres, persoonlike belangstellings en referente. Inligting oor tweetaligheid, sport- en kultuurprestasies en leierskapposisies kan ook vermeld word. Maak ook melding van ander dokumente, getuigskrifte en sertifikate wat ingesluit word. Wees verseker van my lojaliteit en harde werk indien my aansoek suksesvol is. Ek hoop om gou van u te hoor. Die uwe MvanJaarsveld OFMarie van Jaarsveld M. van Jaarsveld Wenke: Die formaat van die brief moet korrek wees: adres van sender, datum, adres van ontvanger, aanhef, opskrif / doel, paragrawe, afsluiting. Die adres van die sender kom regs boaan in blokvorm. Die datum word voluit geskryf: 17 Mei 2010 Daar word nie n reël tussen die poskode en die datum oopgelaat nie. Die adres van die ontvanger van die brief word links in blokvorm geskryf. (Dis ook die adres wat op die koevert gebruik gaan word.) Geen leestekens word in die adresse gebruik nie. n Reël word tussen die adres van die sender en die ontvanger oopgelaat. n Reël word tussen die adres van die ontvanger en die aanhef van die brief oopgelaat. Die doel van die brief word in hoofletters geskryf OF dit kan in kleinletters geskryf en dan onderstreep word. As die naam van n tydskrif of n koerant gebruik word, word dit onderstreep. As so n naam getik word, is dit in skuinsdruk. Afsluiting: Geen leestekens word na Die uwe gebruik nie. Die brief word deur die aansoeker onderteken. Aansoekers kan ook hul noemname en vanne gee. Die aansoeker se voorletters en van kan onder die handtekening uitgeskryf word, indien dit onleesbaar is. (Mnr. / mnr / mej. / mej / me / me. / mev / mev. is onnodig.)

16 16 Brief met n versoek (Huistaal, Eerste Addisionele Taal, Tweede Addisionele Taal) Die brief rig n versoek soos vir n borgskap / ondersteuning aan n instansie / besigheid / maatskappy. Die Direkteur Gauteng Drukkers Posbus 6675 Pretoria 0001 Meneer/Geagte dr./dr Nel Huis 345 Mangaung Bloemfontein 9300 Datum BORG VAN T-HEMDE: EERSTE HOKKIESPAN Ek wil u namens ons skool se eerste hokkiespan vriendelik versoek om ons T-hemde tydens ons oorsese toer te borg. In die brief word n versoek soos vir n borgskap gerig. Verduidelik die rede vir die versoek. Verduidelik hoekom die spesifieke maatskappy/ organisasie/firma gevra word. Gee alle moontlike inligting wat nodig is: waar, wanneer, wie en waarom. Die taal, styl (HT, EAT, TAT), toon en register (HT, EAT) is formeel. Skryf nugter en saaklik. Geen mooiskrywery nie. Ons hoop om so spoedig moontlik u antwoord te ontvang. Die uwe MMokuena OF Mapula Mokuena Sekretaresse van die eerste hokkiespan. Wenke: Die formaat van die brief moet korrek wees: adres van sender, datum, adres van ontvanger, aanhef, opskrif / doel, paragrawe, afsluiting. Die adres van die sender kom regs boaan in blokvorm. Daar word nie n reël tussen die poskode en die datum oopgelaat nie. Die datum word voluit geskryf: 2 April 2011 Die adres van die ontvanger van die brief word links in blokvorm geskryf. Geen leesteken word in die adresse gebruik nie. n Reël word tussen die adres van die sender en die ontvanger oopgelaat. n Reël word tussen die adres van die ontvanger en die aanhef van die brief oopgelaat. Die doel van die brief word in hoofletters geskryf OF dit kan in kleinletters geskryf en dan onderstreep word. Dit moet die essensie van die brief saamvat. Geen leestekens word na Die uwe gebruik nie. Die brief word onderteken deur die persoon wat die korrespondensie rig. Korrespondente kan ook hul noemname en vanne gee. Die hoedanigheid van die sender word onder die handtekening uitgeskryf. Aanspreekvorme in Formele Briewe: Indien die titel en van van die aangesprokene nie bekend is nie, spreek die persoon aan as Meneer / Geagte Meneer / Mnr. / Mnr / Dame / Me. / Me Indien die titel en van van die aangesprokene bekend is, spreek die persoon aan as Geagte meneer / mnr / mnr. Bekker. Die volgende titels gevolg deur die van, indien bekend, kan ook gebruik word: me / me.; mev / mev.; mej / mej.; dr / dr.; prof / prof.

17 Brief waarin gekla word / brief waarin klagte uitgespreek word. (Huistaal, Eerste Addisionele Taal, Tweede Addisionele Taal) 17 Die brief spreek n skrywer se ongelukkigheid oor een of ander probleem of saak uit. Die Dorpsbestuurder Sannieshof Munisipaliteit Posbus 6 Sannieshof 2760 Meneer/Geagte mnr./mnr Bekker SWAK TOESTAND VAN WATER Plot 345 Mandela View Sannieshof 2760 Datum Vanoggend vroeg, toe ek weer die krane in die badkamer oopdraai en daar, nes die afgelope drie dae, net vuil water by die krane uitloop, het ek besluit dis die laaste strooi. In die brief word oor iets gekla. Verduidelik die probleem. Gee alle inligting wat die ontvanger sal help om die probleem op te los. Omskryf die ongerief wat veroorsaak is / probleem wat ervaar word. Probeer die ontvanger aanspoor om die probleem so gou moontlik op te los. Dring aan op onmiddellike aandag. Spreek waardering uit vir aandag wat verleen sal word. Die taal, styl (HT, EAT, TAT), toon en register (HT, EAT) is formeel. Wees hoflik, al is jy kwaad. Moenie die leser van die brief dreig nie. Skryf nugter en saaklik. Geen mooiskrywery nie. Ons hoop om so spoedig moontlik u antwoord te ontvang. Die uwe MTheron OF Martin Theron M. Theron Wenke: Die formaat van die brief moet korrek wees: adres van sender, datum, adres van ontvanger, aanhef, opskrif / doel, paragrawe, afsluiting. Die adres van die sender kom regs boaan in blokvorm. Daar word nie n reël tussen die poskode en die datum oopgelaat nie. Die datum word voluit geskryf: 13 April 2010 Die adres van die ontvanger van die brief word links in blokvorm geskryf. Geen leestekens word in die adresse gebruik nie. n Reël word tussen die adres van die sender en die ontvanger oopgelaat. n Reël word tussen die adres van die ontvanger en die aanhef van die brief oopgelaat. Die doel van die brief word in hoofletters geskryf OF dit kan in kleinletters geskryf en dan onderstreep word. Dit moet die essensie van die brief saamvat. Geen leestekens word na Die uwe gebruik nie. Die brief word deur die persoon wat die korrespondensie rig, onderteken. Klaers kan ook hul noemname en vanne gee. Die klaer se voorletters en van kan onder die handtekening uitgeskryf word, indien dit onleesbaar is.

18 18 n Uitnodigingsbrief (Huistaal, Eerste Addisionele Taal, Tweede Addisionele Taal) Die brief rig n uitnodiging aan iemand om n funksie / geleentheid by te woon. Die Direkteur Distrikskantoor Privaatsak X06 Pietermaritzburg 3200 Meneer/Geagte mnr. / mnr Burger UITNODIGING NA PRYSUITDELING Mooirivierweg 10 Pietermaritzburg 3200 Datum U word hiermee hartlik uitgenooi na die jaarlikse prysuitdeling van Hoërskool Pietermaritzburg op Vrydagaand 8 November 2009 In die brief word iemand na n funksie/geleentheid genooi. Verskaf die rede vir die uitnodiging. Verskaf alle belangrike inligting oor die geleentheid. (Waar, wanneer, hoe laat, kleredrag vereistes, RSVP) Verskaf ook inligting oor wat van hom verwag word. Spreek waardering uit vir die aandag wat verleen sal word. Die taal, styl (HT, EAT, TAT), toon en register (HT, EAT) is formeel. Skryf nugter en saaklik. Geen mooiskrywery nie. U teenwoordigheid sal verdere luister verleen aan een van die spoggeleenthede op ons skool se kalender. Wenke: Die formaat van die brief moet korrek wees: adres van sender, datum, adres van ontvanger, aanhef, opskrif / doel, paragrawe, afsluiting. Die adres van die sender kom regs boaan in blokvorm. Daar word nie n reël tussen die poskode en die datum oopgelaat nie. Die datum word voluit geskryf: 10 Oktober 2009 Die adres van die ontvanger van die brief word links in blokvorm geskryf. Geen leestekens word in die adresse gebruik nie. n Reël word tussen die adres van die sender en die ontvanger oopgelaat. n Reël word tussen die adres van die ontvanger en die aanhef van die brief oopgelaat. Die doel van die brief word in hoofletters geskryf OF dit kan in kleinletters geskryf en dan onderstreep word. Ons hoop om u antwoord so spoedig moontlik te ontvang. Die uwe M Teise OF Melvin Teise M. Teise Skoolhoof Geen leestekens word na Die uwe gebruik nie. Die brief word deur die persoon wat die korrespondensie rig, onderteken. Korrespondente kan ook hul noemname en vanne gee. Die korrespondent se voorletters en van kan onder die handtekening uitgeskryf word, indien dit onleesbaar is. Die hoedanigheid van die sender word onder die handtekening uitgeskryf.

19 19 n Bedankingsbrief (Huistaal, Eerste Addisionele Taal, Tweede Addisionele Taal) In die brief word iemand bedank vir dit wat hy/sy vir die skrywer gedoen het. Die Direkteur Distrikskantoor Privaatsak X06 Pietermaritzburg 3200 Meneer/Geagte mnr. / mnr Burger Hoërskool Pietermaritzburg Posbus 1435 Edendale Pietermaritzburg 3200 Datum BEDANKING: BYWONING VAN PRYSUITDELING Ontvang hiermee ons hartlike dank vir u teenwoordigheid tydens die jaarlikse prysuitdeling van Hoërskool Pietermaritzburg. In die brief word iemand bedank. Spreek waardering uit. Bedank vir bydrae wat gelewer is. Die taal, styl (HT, EAT, TAT), toon en register (HT, EAT) is formeel. Skryf nugter en saaklik. Geen mooiskrywery nie. Dra ook ons waardering aan mev. Burger oor. Die uwe Mteise OF Melvin Teise M. Teise Skoolhoof Wenke: Die formaat van die brief moet korrek wees: adres van sender, datum, adres van ontvanger, aanhef, opskrif / doel, paragrawe, afsluiting. Die adres van die sender kom regs boaan in blokvorm. Daar word nie n reël tussen die poskode en die datum oopgelaat nie. Die datum word voluit geskryf: 10 November 2009 Die adres van die ontvanger van die brief word links in blokvorm geskryf. Geen leestekens word in die adresse gebruik nie. n Reël word tussen die adres van die sender en die ontvanger oopgelaat. n Reël word tussen die adres van die ontvanger en die aanhef van die brief oopgelaat. Die doel van die brief word in hoofletters geskryf OF dit kan in kleinletters geskryf en dan onderstreep word. Geen leestekens word na Die uwe gebruik nie. Die brief word deur die persoon wat die korrespondensie rig, onderteken. Korrespondente kan ook hul noemname en vanne gee. Die korrespondent se voorletters en van kan onder die handtekening uitgeskryf word, indien dit onleesbaar is. Die hoedanigheid van die sender word onder die handtekening uitgeskryf.

20 Brief van gelukwensing (Huistaal, Eerste Addisionele Taal, Tweede Addisionele Taal) Die brief wens iemand met n prestasie geluk. 20 Die Hoof Radio Sonder Grense SABC Privaatsak X06 Johannesburg 2000 Meneer/Geagte dr. / dr Bezuidenhout Hoërskool Tafelsig Privaatsak X456 Kaapstad 8001 Datum GELUKWENSING: VEERTJIETOEKENNINGS Ontvang hiermee ons gelukwensing met die Veertjietoekennings wat RSG tydens die onlangse toekenningsgeleentheid ontvang het. In die brief word iemand met n prestasie gelukgewens. Gee redes hoekom gelukwensing verdien is. Spreek waardering uit. Die taal, styl (HT, EAT, TAT), toon en register (HT, EAT) is formeel. Skryf nugter en saaklik. Geen mooiskrywery nie. Ons hoop dat hierdie toekennings RSG tot nog hoër joernalistieke hoogtes sal inspireer. Die uwe Mfortuin OF Martin Fortuin M. Fortuin Skoolhoof Wenke: Die formaat van die brief moet korrek wees: adres van sender, datum, adres van ontvanger, aanhef, opskrif / doel, paragrawe, afsluiting. Die adres van die sender kom regs boaan in blokvorm. Daar word nie n reël tussen die poskode en die datum oopgelaat nie. Die datum word voluit geskryf: 6 Augustus 2010 Die adres van die ontvanger van die brief word links in blokvorm geskryf. Geen leestekens word in die adresse gebruik nie. n Reël word tussen die adres van die sender en die ontvanger oopgelaat. n Reël word tussen die adres van die ontvanger en die aanhef van die brief oopgelaat. Die doel van die brief word in hoofletters geskryf OF dit kan in kleinletters geskryf en dan onderstreep word. Geen leestekens word na Die uwe gebruik nie. Die brief word deur die persoon wat die korrespondensie rig, onderteken. Korrespondente kan ook hul noemname en vanne gee. Die korrespondent se voorletters en van kan onder die handtekening uitgeskryf word, indien dit onleesbaar is. Die hoedanigheid van die sender word onder die handtekening uitgeskryf.

21 21 n Sakebrief (Huistaal, Eerste Addisionele Taal, Tweede Addisionele Taal) Die brief word aan n onderneming gerig om duidelikheid / oplossings oor n saak te kry of om navraag te doen. Die Bestuurder Woolworths Posbus 14 Polokwane 0700 Posbus 148 Polokwane 0700 Datum Meneer/Geagte mnr. / mnr Masango AGTERSTALLIGE REKENING: VERWYSINGSNOMMER R369 Ek het gister n aanmaning ontvang... (slegs 3 punte) Die brief word aan n onderneming gerig. Redes vir skryf van brief word gegee. Skryf op die man af. Indien geld betrokke is, wees realisties oor hoe dit gestuur word. Jy kan nie bv. sê ingesluit vind u R1400 kontant nie. Së dan n tjek van R1400 word ingesluit of reël dat R500 per maand deur n internetoorbetaling gemaak sal word of indien die rekening nie regtig agterstallig is nie, dat die probleem opgelos word. Brief is gewoonlik kort en bondig. Die taal, styl (HT, EAT, TAT), toon en register (HT, EAT) is formeel. Skryf nugter en saaklik. Geen mooiskrywery nie. Ek vertrou dat u my... Die uwe THlungwani OF Thato Hlungwani T. Hlungwani Wenke: Die formaat van die brief moet korrek wees: adres van sender, datum, adres van ontvanger, aanhef, opskrif / doel, paragrawe, afsluiting. Die adres van die sender kom regs boaan in blokvorm. Daar word nie n reël tussen die poskode en die datum oopgelaat nie Die datum word voluit geskryf: 8 Februarie 2009 Die adres van die ontvanger van die brief word links in blokvorm geskryf. Geen leesteken word in die adresse gebruik nie. Die sakebrief word altyd aan die bestuurder van die besigheid gerig. n Reël word tussen die adres van die sender en die ontvanger oopgelaat. n Reël word tussen die adres van die ontvanger en die aanhef van die brief oopgelaat. Die doel van die brief word in hoofletters geskryf OF dit kan in kleinletters geskryf en dan onderstreep word. Geen leestekens word na Die uwe gebruik nie. Die brief word deur die persoon wat die korrespondensie rig, onderteken. Korrespondente kan ook hul noemname en vanne gee. Die korrespondent se voorletters en van kan onder die handtekening uitgeskryf word, indien dit onleesbaar is. Hierdie is slegs n voorbeeld van n sakebrief. Daar is baie ander moontlikhede.

22 Formele Brief aan die Pers (Huistaal, Eerste Addisionele Taal, Tweede Addisionele Taal) 22 Die brief word aan die pers geskryf om n standpunt in te neem of n grief te lug. Die Redakteur Die Beeld Posbus 14 Johannesburg 2000 Posbus 166 Polokwane 0700 Datum Meneer/Geagte mnr. / mnr Du Plessis OUTISTIESE KINDERS VERDIEN RESPEK Die brief aan die pers word geskryf om n standpunt in te neem of n grief te lug. Jou brief kan n reaksie op n artikel in die tydskrif of koerant of n lesersbrief wees. Die inhoud moet ondubbelsinnig, saaklik en bondig wees. Die inleidingsin moet treffend wees en dadelik die leser se aandag trek. Die saak waaroor die brief handel, moet dadelik gestel word. Die saak moet objektief gestel word. Argumente word logies en beredeneerd gestel sonder om emosioneel betrokke te raak. Dis bloot n geleentheid om n saak te stel. Die redakteur/koerant kan nie self die probleem oplos nie. Die taal, styl (HT, EAT, TAT), toon en register (HT, EAT) is formeel. Geen mooiskrywery nie. Die gemeenskap se begrip oor outistiese kinders moet verander word! Die uwe WRMSempe OF Will Sempe AS N SKUILNAAM GEBRUIK WORD, IS DIE AFSLUITING VAN DIE BRIEF SOOS VOLG: n Medewerker Die uwe WRMSempe OF Will Sempe Wenke: Die formaat van die brief moet korrek wees: adres van sender, datum, adres van ontvanger, aanhef, opskrif / doel, paragrawe, afsluiting. Die adres van die sender kom regs boaan in blokvorm. Daar word nie n reël tussen die poskode en die datum oopgelaat nie. Die datum word voluit geskryf: 2 Mei 2011 n Reël word tussen die adres van die sender en die dag-, week- of maandblad oopgelaat. Die adres van die dag-, week- en maandblad word links in blokvorm geskryf. n Reël word tussen die adres van die ontvanger en die aanhef van die brief oopgelaat. Geen leestekens word in die adresse gebruik nie. Die brief aan die pers word altyd aan die redakteur gerig. Die doel van die brief word in hoofletters geskryf OF dit kan in kleinletters geskryf en dan onderstreep word. Dit moet die essensie van die brief saamvat. Sluit af met n treffende slotparagraaf, soos in n toespraak Die brief word afgesluit met Die uwe Geen leestekens word na Die uwe gebruik nie. Die brief sal net gepubliseer word as die sender se regte naam en volledige adres gegee word. Wanneer n skuilnaam gebruik word, word dit eerste aangebring en dan die sender se regte naam en handtekening. Let op die streep wat onder die skuilnaam getrek word.

23 Informele brief aan die pers: (Huistaal, Eerste Addisionele Taal en Tweede Addisionele Taal) 23 Die informele brief aan die pers verskil van die formele brief aan die pers omdat dit oor meer informele inligting gaan. Dit kan byvoorbeeld n brief wees wat aan n tydskrif geskryf word. Die verskil tussen die twee briewe word bepaal deur die Die Redakteur Sarie Posbus 1802 Kaapstad 8000 Posbus 148 Polokwane 0700 Datum Geagte Redakteur / Geagte me. / me Van Breda SUSTER-KRAG Ons is vier sussies en het sedert verlede jaar daagliks dagboek-sessies per e-pos.... Die informele brief aan die pers word geskryf om n standpunt in te neem of om iets met die lesers te deel. Brief moet ondubbelsinnig, saaklik en bondig wees. Die inleidingsin moet treffend wees en dadelik die leser se aandag trek. Die saak waaroor die brief handel moet dadelik gestel word. Die saak moet objektief gestel word. Argumente word logies en beredeneerd gestel. Emosionele reaksies kan in die geval soms met die lesers gedeel word. Dit is bloot n geleentheid om n saak te stel. Die redakteur/koerant kan nie die probleem oplos nie. Die taal, styl (HT, EAT, TAT), toon en register (HT, EAT) is formeel, maar neig na informeel.(die konteks bepaal die register: Vir Weg en Huisgenoot sal dit meer informeel wees.) Rika Grobler Wenke: Die formaat van die brief moet korrek wees: adres van sender, datum, adres van ontvanger, aanhef, opskrif / doel, paragrawe, afsluiting. Die adres van die sender kom regs boaan in blokvorm. Daar word nie n reël tussen die poskode en die datum oopgelaat nie. Die datum word voluit geskryf. n Reël word oopgelaat tussen die adres van die sender en die tydskrif. Die adres van die tydskrif word links geskryf. n Reël word oopgelaat tussen die adres van die tydskrif en die aanhef van die brief. Geen leesteken word in die adresse gebruik nie. Die informele brief aan die pers word altyd aan die redakteur gerig. Die doel van die brief word in hoofletters geskryf OF dit kan in kleinletters geskryf en dan onderstreep word. Dit moet die essensie van die brief saamvat. Die brief word afgesluit met die sender se naam. Die brief sal net gepubliseer word as die sender se regte naam en volledige adres gegee word. Wanneer n skuilnaam gebruik word, word dit eerste aangebring en dan die sender se regte naam en handtekening.

24 24 n Brosjure (Huistaal, Eerste Addisionele Taal) n Brosjure is n boekie of n dun tydskrif wat inligting, illustrasies en foto s oor n diens, plek of produk bevat. n Brosjure kan in die volgende formate aangebied word. (Daar is nog baie ander voorbeelde ook.) Nr. 1 Nr. 2 A B C Nr. 3 Nr. 4 TITEL ʼn Brosjure kan onder andere op die volgende maniere uitgelê word: Die voorblad moet interessant wees en Bv. verduidelik waarom die plek die leser se aandag trek. besoek moet word. Daarna word meer inligting oor die Waar is die plek? Gee die fisiese plek bv. n gastehuis gegee. Waaroor adres. handel die brosjure? WAT is die naam daarvan? Gebruik n logo as dit beskikbaar is. Meer inligting oor die plek kan gegee Gee ʼn eenvoudige kaart of word en wat alles by die plek verwag verduideliking hoe om die plek te kan word? Verduidelik die inligting bereik. kortliks. Sorg dat die aanbieding interessant en aanloklik is. Wie is almal betrokke by die plek? Gee alle kontakbesonderhede telefoonnommers, e-posadresse, faksnommers en die naam van n kontakpersoon. Besiens-/wetenswaardiighede/ belangrike inligting A B C Watter ander interessante plekke is in die omgewing? Gee belangrike tye en moontlike kostes. Wenke: Besluit eerste op die uitleg van die brosjure, die letter- tipe, lettergrootte, ens. Besluit op die papier die verskillende kleure, die illustrasies en die foto s wat gebruik gaan word. STROOIBILJET: Dis n gedrukte of gefotokopieerde blaadjie met inligting wat gebruik word. Dit word gratis in posbusse of by verkeersligte versprei. Die uitleg daarvan is n vermenging van die kenmerke van n brosjure en n pamflet. PAMFLET: Boekie of n strooibiljet oor een spesifieke Kort opsomming oor n plek, besigheid, ens. Dit is gewoonlik die grootte van n A4-bladsy en dit kan selfs illustrasie en foto s bevat. BROSJURE: Boekie of n dun tydskrif wat inligting, illustrasies en foto s oor n diens, plek of produk bevat. Dit word aan beide kante van n A4- bladsy gedruk en word só ontwerp dat soveel moontlik inligting gegee kan word. n Brosjure bevat gewoonlik illustrasies, foto s grafiese inligting en kaarte.

25 25 Curriculum Vitae (CV) (Huistaal, Eerste Addisionele Taal) Die CV is n dokument wat n persoon se identiteit, persoonlike besonderhede, loopbaan, kwalifikasies en prestasies beskryf. Dit word vereis tydens aansoek om n betrekking. CURRICULUM VITAE VAN CLINTON PATRICK PERSOONLIKE BESONDERHEDE: Naam en van: Clinton Patrick (reël oop) Adres: Mullerstraat 9 Freemanville 7140 Kontakbesonderhede: Tel.: Sel: E-pos: cpatrick@global.co.za Geboortedatum: 2 Maart 1990 Geboorteplek: Pietermaritzburg Identiteitsnommer: Wenke: Die CV bevat besonderhede oor ʼn persoon se loopbaan, kwalifikasies en prestasies. Die CV moet pas by die aansoeker se omstandighede en die doel waarvoor dit gebruik gaan word. Dink aan die posbeskrywing en die teikenleser watter inligting sal die werkgewer graag op n CV wil hê. n CV word altyd van n begeleidingsbrief (dekbrief) vergesel. Noem die jongste opleiding / kwalifikasie eerste, boaan die lys. Huwelikstatus: Nasionaliteit: Ongetroud Suid-Afrikaner TERSIÊRE OPLEIDING: Durban Universiteit van Tegnologie Hoogste kwalifikasie: Ander kursusse: Gevorderde diploma in Projekbestuur en Publieke Administrasie. Diploma in die gebruik van Microsoft Vista SKOOLOPLEIDING Sekondêre opleiding: Zeekoevlei Sekondêre Skool George Hoogste kwalifikasie : Nasionale Senior Sertifikaat (2008) Vakke: Afrikaans Huistaal Engels Eerste Addisionele Taal Wiskunde Lewenswetenskappe Natuurwetenskappe Rekeningkunde Lewensoriëntering

26 26 Sport: Kultuur: Eerste Seuns Hokkiespan (meld jaar / jare) Wenner: Senior Redenaars- kompetisie (meld jaar/ jare) REFERENTE: Ken Solmes (Personeelbestuurder) Gillyard en Vennote Mountviewweg 26 Kinsburgh 4126 Tel.: Prof. Alwyn McCarthy (Dekaan) Fakulteit: Publieke Administrasie Durban Universiteit van Tegnologie Belfordlaan 19A Nothdene 4064 Selfoon: n Dialoog (Huistaal, Eerste Addisionele Taal, Tweede Addisionele Taal) Dis die kommunukasie / gesprekvoering tussen twee of meer mense. Wenke Thandi: Wat gaan ons môre doen? Vuyo: Ek moet my ma in die huis help. Ek sal eers vanmiddag iets kan doen. Thandi: Dit maak nie saak nie. Ek is baie lus om... Vuyo:... Twee of meer mense voer n gesprek met mekaar. Die taal en styl moet by die onderwerp pas. Gebruik leestekens om emosie aan te dui. Die sprekers se name staan teen die kantlyn. Daar is n dubbelpunt na die naam. Daar word geen aanhalingstekens gebruik nie. n Reël word na elke spreker (spreekbeurt) oopgelaat. Ekstra inligting word tussen hakies geskryf.

27 27 n Geskrewe onderhoud (Huistaal, Eerste Addisionele Taal) Die onderhoud word in n vraag-antwoord- metode (dialoog) gedoen of word as n artikel geskryf. Dis gewoonlik gerig op die versameling van kennis of vir navorsing. Idols groei steeds: Dewald Louw Adriaan Louw (reël oop) Dewald Louw is die eerste wenner van die Afrikaanse Idol reeks, hy is n talentvolle sanger en het so pas n nuwe CD uitgereik. Baie van die Suid-Afrikaanse Idols verdwyn van die toneel ná hul debuut- CD. Hoe verseker jy dat dieselfde lot jou nie tref nie? Idols stel jou aan n groot aantal mense bloot, maar wanneer die reeks verby is, word jy in die duister gelaat. Ek was gelukkig om die afgelope drie jaar n goeie bestuurder te hê, asook sterk leiding van my platemaatskappy en kenners in die industrie. Wenke: Feite of inligting kan in n onderhoud gegee word. Die titel vat die onderwerp saam. n Subtitel kan ook gegee word. Die onderhoud kan in n vraag-antwoord- metode (dialoog) gedoen word of as n artikel geskryf word. Deeglike navorsing en kennis oor die onderwerp is belangrik. Hierdie skryfstuk verg deeglike beplanning. Die onderhoud is gewoonlik tydgebonde. Begin dadelik met die onderhoud. Die onderhoud moet interessant aangebied word. Die leser se belangstelling moet geprikkel word. Die titel/opskrif is kort en treffend en moet by die onderhoud pas. Die inhoud/inligting moet logies en betroubaar wees. Die inligting moet duidelik uiteengesit word. Duidelike en kort vrae is nodig. Relevante antwoorde moet verskaf word en moet nie te lank wees nie. Taal moet toepaslik wees. Die styl moet maklik verstaanbaar en interessant wees. Die teikenlesers moet in gedagte gehou word. Die kommunikasieproses moet gemaklik en natuurlik wees. Die onderhoudvoerder moet deeglike navorsing doen oor die persoon met wie die onderhoud gevoer word of die saak waaroor die onderhoud gevoer word. Waarheen nou? Die slotparagraaf vat die onderhoud saam. Ek sien daarna uit om in die toekoms my nuwe album behoorlik te bemark en seker te maak ek kom by die ondersteuners daar buite uit. Verder wil ek graag TV-werk doen, en ek kyk uit vir geleenthede as aanbieder, ensovoorts. (Voorbeeld verwerk uit:linet, Menings/Onderhoude, Februarie 2009)

Nog meer weergeven

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ouida Strosin DO

Last Updated: 02/03/2023

Views: 6692

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ouida Strosin DO

Birthday: 1995-04-27

Address: Suite 927 930 Kilback Radial, Candidaville, TN 87795

Phone: +8561498978366

Job: Legacy Manufacturing Specialist

Hobby: Singing, Mountain biking, Water sports, Water sports, Taxidermy, Polo, Pet

Introduction: My name is Ouida Strosin DO, I am a precious, combative, spotless, modern, spotless, beautiful, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.